Biển Treo Phòng Ban

Đối với các công ty, doanh nghiệp, các văn phòng thì không thể thiếu các biển treo phòng ban, biển chức danh, biển phòng ban thường được treo phía trên trước cửa ra vào của mỗi phòng ban theo từng chức vụ khác nhau của mỗi cá nhân trong công ty.