Hóa đơn bán lẻ 2 liên

11.500 

Thương hiệu: Việt nam

Đơn vị tính: Quyển

Đóng gói: 5 quyển/lốc

Số liên: 02 ( Trắng, hồng)

Số tờ: 100 T