Hóa đơn bán lẻ 1 liên

7.500 

Danh mục: Hóa đơn bán lẻ

Đơn vị tính: Quyển

Đóng gói: 5 quyển/lốc

Số liên: 1

Kích thước: 13 x 19 cm